• Q195冷扎带钢(负才) | 厚度:0.3-0.7 | 抗拉强度≥600MPa

  • Q195冷扎带钢(正才) | 厚度:根据客户需要 | 抗拉强度≥800MPa

  • 冷拔钢丝(低碳钢丝) | 直径:根据客户要求 | 抗拉强度≥800-1000MPa

  • 冷拔钢丝(光面钢丝) | 直径:根据客户要求 | 抗拉强度≥1000MPa以上